جمع خوبان

قطعه «جمع خوبان» از دیوان حب مدح ازدواج حضرت امام علی و حضرت فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیهما است.