نور دو چشم زهرا

قطعه «نور دو چشم زهرا» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت قاسم علیه السلام است.