عزای فاطمه علیها السلام

قطعه «عزای فاطمه علیها السلام» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله عیله و آله و همچنین حضرت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام است.