ماه تابان

قطعه «ماه تابان» از دیوان حب مولودیه حضرت زینب کبری علیها السّلام است.