شهید عشق

قطعه «شهید عشق» از دیوان حب مولودیه حضرت امام حسین علیه السلام است.