نور یزدان

قطعه «نور یزدان» از دیوان حب، مدحیه حضرت علی اکبر علیه السلام است.