باقر علم خدا

قطعه «باقر علم خدا» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام است.