ماه خون

قطعه «ماه خون» از دیوان حب، در وصف آغاز ماه محرم است.