پور بوطالب

قطعه «پور بوطالب» از دیوان حب مصیبت شهادت حضرت مسلم علیه السلام است.