پرپر

قطعه «پرپر» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت قاسم علیه السلام است.