قبله خوبان

قطعه «قبله خوبان» از دیوان حب، مصیبت حضرت امام رضا علیه السلام است.