دلنشین

قطعه «دلنشین» از دیوان حب مولودیه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است