حوض کوثر

قطعه «حوض کوثر» از دیوان حب مدحیه حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام است.