نیّر تابان

قطعه «نیّر تابان» از دیوان حب، مدحیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام است.