امیرالمؤمنین

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بشارت باد ایا عالم اَمیرُ المؤمنین آمد

بشـارت باد ایا عالم اَمیرُ المؤمنــین آمد گل باغ ازل بشکفت و صدق و صادقین آمد چو بشکفت غنچه ی توحید معطر کرد همه عالم ببوئید این گل خوشبو محمّد آفرین آمد دیوان حب، جلد ۱، صفحه ۶۶۰