بیت المقدس

۲۱ آذر ۱۳۹۶

ستم حاکم و ترس ملت

پس از آن که موسى علیه السّلام بنى اسرائیل را از اسارت فرعون و فرعونیان نجات داد مأمور شد تا آن ها را به سرزمین مقدس بیت المقدس و شامات ببرد. به شهر اریحا رسیدند؛ اهل آن شهر مردمى از عمالقه بودند آنان مردمى قوى هیکل ولى جبار بودند. موسى دستور داد تا بنى اسرائیل با آن ها بجنگند و شهر آن ها را تصرف کنند. مردمى که در زیر ستم فرعونیان رشد کرده بودند افرادى ترسو بودند لذا حاضر به جنگ با عمالقه نشدند، به موسى گفتند: ما این جا نشسته ایم تو با خدایت بروید با آن ها بجنگید و آن ها را بکشید تا ما وارد این شهر شویم. به سبب آن […]