جنایت

۱۷ مهر ۱۳۹۵

کتک زدن کودک جنایت است

کتک زدن کودک جنایت است و لازم است انجام نگیرد زیرا برای آینده ی او و جامعه زیانبار است. آن کس که گفته:چوب معلم گل است / هر کس نخورد خل است خود او خل بوده که چنین گفته. غنچه های نشکفته، ص۵۰۵