حزب شیطان

۲۷ فروردین ۱۳۹۵

حزب الله

فرازی از آیه شریفه میفرماید: رَضِیَ اللهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ (سوره مجادله، آیه ۲۲) خدا از آنها راضی است و آنها از خدا راضی هستند. فراز آیه عکس العمل است، چون آنها از خدای تعالی راضی می شوند خدا هم از آنها راضی می شود. پس حزب الله کسانی هستند که به مقام رضا رسیده باشند؛ حزب شیطان کسانی هستند که از یاد خدا غافل و به یاد خدا نیستند. حزب خدا کسانی هستندکه به یاد خدا هستند و با یاد خدا به سوی خدا سفر می کنند بالا می روند تا به منزل رضا برسند، در منزل رضا دوستی خود را با خدا ظاهر می سازند، برای رضای دوست ارده و خواسته خود را […]