حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

۷ تیر ۱۳۹۸

صادق اهل یقین

قطعه «صادق اهل یقین» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است.

صادِقِ آلِ محمّد صادقِ صِدقِ تمام / بر همه مخلوق عالم سرور است هم امام صادق صدق و صداقت صادق دنیا دین / صادق عُقبا و باطن صادق لفظ و کلام همره باب بزرگوار مدتی از عمر خود / دیده است از آلِ مروان ظلم و جور کین و دام بعد ظلم و جور مروانی گرفتار سفاح / دید اذیت ها پیاپی از بین عباس بنام بعد سفاح دید ز منصور های بی حساب / روز وشب بود در اذیت حیله و کینه مدام عاقبت منصور بی دین زهر بداد و نور خدا / صادق آلی علی مسموم نمود، جرمش کدام؟ مرد بی گانه و منصور پلیدِ کینه توز / زهر بدادند و بکشتند معنی […]
۱۴ آذر ۱۳۹۶

بشارت باد همه عالم دو غنچه گل ببار آمد

بشارت باد همه عالم دو غنچه گل ببار آمد دو گل خندان ز باغ عشق و یا از باغ یار آمد گل اول محمّد دان ز باغ عشق خندان شد گل دوم بود صادق که در ماه بهار آمد دیوان حب، ج۱، ص۶۶۰