خشم الهی

۱ بهمن ۱۳۹۸

موجبات خشم الهى

موجب و موجبات خشم و غضب حق تعالى معصیت ما مى‌باشد، عَلَم مخالفت برافراشتن و اعلان جنگ دادن با او در برابر اوست، مخالفت کردن با حکم الهى در مقابل جریان نظام طبیعى جهان ایستادن در مقابل او مى‌باشد، باعث موجبات خشم الهى ندارى و نارسى و نقص در ماست. انسان سعى کند آن چه که خداى رحمان و رحیم را به غضب مى‌آورد انجام ندهد. خداى تعالى دوست ما است چگونه ممکن است دوست، دوست خود را به خشم بیاورد و از خود برنجاند، او که ما را دوست دارد ما هم او را دوست داشته باشیم و موجبات خشنودى او را فراهم آوریم، پس موجبات خشم و غضب الهى معاصى ماست و لذا […]