دعبل

۵ آذر ۱۳۹۸

مدح تو زیبا صنم دائم ز دل جاری شده

مدح تو زیبا صنم دائم ز دل جاری شده واصف تو، با دَمِ خود کارِ دِعبِل ها کند دیوان عشق، ص ۱۸۷