دل

۱۶ تیر ۱۳۹۵

تاراج دلها می کنم گر دامنش آرم به کف

تاراج دلها می کنم گر دامنش آرم به کف دیوان عشق، ص۲۶۶
۱۱ خرداد ۱۳۹۵

دلم در چاه کنعان است گرفتار

دلم در چاه کنعان است گرفتار ز چاه بیرون نما این دل  جلا ده دیوان عشق، صفحه ۴۰۲