رخ زیبا

۶ مهر ۱۳۹۷

رخ زیبا ز نَهانخانه برون کرده ببین

رخ زیبا ز نَهانخانه برون کرده ببین ز ازل تا به ابد جلوه ی مسـتانه عیان دیوان عشق، ص ۳۷۸