روز الست

۹ مهر ۱۳۹۵

بلا را با ولا روز اَلَسْت با دوست عهد بستم

بلا را با ولا روز اَلَسْت با دوست عهد بستم دیوان عشق ، ص ۳۴۸