روز جهانی زن

۱۷ اسفند ۱۳۹۶

زن بود مظلوم تاریخ ای بشر گو این پیام

زن بود مظلوم تاریخ ای بشر گو این پیام ظلم ها بسیار نمودند بر زن دنیا مدام گه به تحقیر گه به توصیف نیست عدالت هر دو نوع این همه افراط و تفریط است، ستم باشد حرام دیوان عشق، ص ۶۳۹
۱۸ اسفند ۱۳۹۵

زن و دنیا بود زیبا و مشهود

زن و دنیا بود زیبا و مشهود دوتائی جلوه ای از ذات معبود بود زن جلوه ی دنیای زیبا که دنیا خود ظهور حَیِّ موجود دیوان عشق، ص۶۷۷
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

زن مگو مظلوم دنیاست نازل آمد از جمال

زن مگو مظلوم دنیاست نازل آمد از جمال ظالمـش مردان جاهـل یا نزولی از جلال زن نباشد آلت دست سیاست در جهان زن گل خوشبو و زیبائی است از باغ کمال دیوان عشق، ص ۶۳۱