زاهد جاهل

۱۹ آذر ۱۳۹۸

دلم چون کاسه احمَر به رنگ ارغوان باشد

دلم چون کاسه احمَر به رنگ ارغوان باشد زِدست زاهد جاهل تو گو خونِ جگر دارد دیوان عشق، ص ۱۴۸