صبر

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

صبر و مراتب آن

کائنات یعنى بودنى‌ها و حوادث عالم، اقدار یعنى قدر و مقدّر، مقدّر از عالم قضا و قدر است. این جا مسئله قضا و قدر، خیر و شر و سعادت و شقاوت و خلاصه پیش آمدها مطرح است. مسئله خیر و شر را در شرح و تفسیر دعاى روز سوم ماه مبارک رمضان مختصر بیان کردیم، مسئله قضا و قدر را انشاءالله تعالى بمناسبت دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان بیان مى‌کنیم، مسئله سعادت و شقاوت را هم در بیان دعاى روز دوازدهم ماه مبارک رمضان بیان داشتیم، در این جا به طور اجمال اشاره مى‌شود. حضرت از خدا مى‌خواهد در مقابل پیش آمدها به او صبر عطا کند، وقتى انسان زنده است و […]