طاعت

۱۳ مهر ۱۳۹۷

بیدارى در طاعت

وقتى انسان بخواهد عبادت و اطاعت خداى تعالى کند نیاز به آگاهى، هوش قوى و بیدارى دارد، و اگر انسان بیدار نباشد در غفلت و جهالت است. در این حال اطاعت خداى خود را نمى‌تواند انجام دهد و حال آن که عبد باید اطاعت مولاى خود کند. بشر عبد است و حق تعالى مولاى اوست، عبد آن است که در هر حال مطیع مولاى خود باشد. عبد باید زیرک و دانا باشد، خوش فهم و باهوش  و آگاه به وظائف خود باشد. بیان رسا، ج۱، ص۹۵