غیب

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

فاش گویم که عیان است رخ زیبای نگرا

فاش گویم که عیان است رخ زیبای نگار پرده ای نیست که تا غیب و عَلَن شاهد آن دیوان عشق، ص۳۷۸