قیصر

۱۳ تیر ۱۳۹۵

چگونه کوه سختی را به زیر آرد به یاد او

چگونه کوه سختی را به زیر آرد به یاد او زِکوه دست بر نمی دارد زِ روم آید اگر قیصر دیوان عشق، صفحه ۲۱۲