مردم

۱۷ خرداد ۱۳۹۸

برترین و بالاترین کارها در دنیا

برترین و بالاترین کارها در دنیا الف- بپا داشتن نماز اول وقت ب- خدمت به مقام اقدس ولایت ج- خدمت به مردم و مخلوقات الهى غنچه های نشکفته، ص ۵۰۱