وجود

۱۹ دی ۱۳۹۷

قبله ی حاجات من طاق دو ابروی تست

قبله ی حاجات من طاق دو ابروی تست منزل و مأوای من خوش به سر کوی تست غیر تو را منکرم در همه ملک وجود رو به هرچه کنم روی دلم سوی تست دیوان عشق، ص۶۱۱