پرده پوشی

۲۴ خرداد ۱۳۹۸

پرده پوشى خدا

در انسان استعداد بدى از استعداد خوبى بیشتر است، به دلیل این که شیطان اکثر مردم را بسوى بدى مى‌کشاند، ولى همه انبیاء علیهم السّلام اقلّى را به خوبى مى‌رسانند، بشر طورى آفریده شده که هم صفات ملکوتى دارد و هم خصائص حیوانى و به سبب آن که انسان نوعاً ضعیف است به شهوات حیوانى میل پیدا مى‌کند و به دنبال آن مى‌رود و تمایل به گناه پیدا مى‌کند، با آن که گناه چیزى است که انسان را از خدا دور مى‌کند، انسان در اثر گناه خرد مى‌شود، لذا براى محفوظ ماندن بشر از گناه مى‌باید به خداى قادر متعال پناهنده شد، تا از شر گناه حفظ گردد. رسول گرامى از خداى خود مى‌خواهد انسان […]