منازل السیر

۷ شهریور ۱۳۹۵

او در دارائى غنى ما در ندارى غنى هستیم

حضرت حق تعالى غناى مطلق است ما بندگان او هم غنى هستیم، با دو بیان: ۱⃣  او غنى است ما هم غنى هستیم او در دارائى غنى است ما در ندارى غنى هستیم او در وجود غنى است ما در عدم غنى هستیم لکن بوى غناى وجودى او به مشام ما مى‌رسد ولى بوى غناى عدمى ما به مشام او نمى‌رسد، شاعر بیانى دارد: بنازم به بزم محبت که آن جا / گدائى به شاهى مقابل نشیند ما در مقابل خدا هستیم، او در دارایى ما در ندارى. ۲⃣  او غنى است ما هم غنى هستیم او در دارایى غنى است ما در نادارى غنى هستیم او در وجود غنى است ما در ظهور از […]
۱۵ فروردین ۱۳۹۵

زیرکى

زیرکى به سه چیز حاصل مى‌شود: یکم، حیات القلب، دل زنده باشد؛ رسول عظیم الشأن اسلام صلّى الله علیه و اله و سلّم مى‌فرماید: «المؤمن ینظر بنور الله»[۱]  این حیات قلب است. دوم، شناخت زمان، لازم است مؤمن زمان خود را بشناسد. سوم، داراى سلامتى اغراض باشد. مأمون عباسى زیرک بود ولى سلامت اغراض نداشت. [۱] . عیون اخبار الرّضا: ج۲، ص۶۷۱٫   منازل السیر، جلد ۱، صفحه ۱۷۴