فضیلت صلوات

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

سلام

سلامی که ما می دهیم فقط یک لفظ نیست بلکه ظهور باطن ما می باشد، لذا لازم است همیشه با قصد انشاء، ادا گردد. مگر در موارد خاصی که انسان ناچار است با قصد اخبار سلام دهد. فضیلت صلوات (سلام و صلوات خدای سلام)، ص ۶۹